Site Loader

วิธีการตั้งใบมีดอุปกรณ์ V-CUT

V-CUT TECHNOLOGY

จบปัญหาเรื่องการเกิดหยดน้ำ (Condensation) สะสม จนส่งผลต่อประสิทธิภาพของฉนวนที่ไม่คงที่ และทำให้อายุการใช้งานสั้น เปลี่ยนสู่รูปแบบใหม่ของการติดตั้ง
ที่ไร้ช่องว่าง แนบแน่นสนิทกับผิวท่อที่สุด ด้วยเทคนิคการตัดฉนวน V-CUT ที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล ทำให้ไม่สูญเสียความหนาของฉนวนในขณะพับเข้ามุมช่วงรักษาประสิทธิภาพของฉนวนให้เต็มร้อย และด้วยอณู Crosslinked เนื้อฉนวนจึงเหนียว แนบแน่นเข้าได้สนิทกับท่อทุกรูปแบบทำให้สวยงาม เรียบร้อย