Site Loader

วีธีการคำนวนเกี่ยวกับฉนวนของท่อในระบบทำความเย็น

การคำนวนเกี่ยวกับฉนวนของท่อในระบบทำความเย็น_Page1
C COOL,ซีคูล,การคำนวนเกี่ยวกับฉนวนของท่อในระบบทำความเย็น_Page2
C COOL,ซีคูล,การคำนวนเกี่ยวกับฉนวนของท่อในระบบทำความเย็น_Page3
ผศ.บัญญัติ นิยมวาส
เอกสารอ้างอิง : M.Necati Ozisik, Heat Transfer A basic Approach. McGraw - Hill Book Company. 1985.